2009-2010

Төслийн нэр Зорилго Хэрэгжүүлэгч байгууллага Байршил
1 Цэцэрлэг сумын дотуур байрны засварын ажил Сургуулийн дотуур байрыг засч сайжруулан, малчид, эмзэг бүлгийн хүүхдүүд суурь боловсрол эзэмших орчин нөхцөл бүрдүүлэх. Цэцэрлэг сумын сургууль Хөвсгөл
2 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нөхөн сэргээх эмчилгээнд хамруулах нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх эмчилгээ үйлчилгээ авах эрхийг нь хөхиүлэн дэмжих. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг, эхчүүдийн холбоо Баянхонгор
3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангах нь Тус холбооны гишүүдийг сургалтанд хамруулан, тусгай хэрэгцээт иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин ажиллахад нь чадавхижуулах. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо Улаанбаатар
4 Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах нь Орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн ТББ-уудыг чадавхижуулж, иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих. Монголын Эмэгтэйчүүдийн сан (Увс-салбар) Увс
5 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хүнд нөхцөлд амьдардаг хүүхдүүдийн амьдрах орчинг сайжруулах нь Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хүнд нөхцөлд амьдардаг хүүхдүүдийн амьдрах орчинг сайжруулах, эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн үйлчилгээ авах боломжийг нэмэгдүүлэх. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Улаанбаатар
6 Борнуур суманд нарны эрчим хүчээр ажиллах вакуум коллекторыг ашиглах нь Байгаль орчинд хоргүй, нарны эрчим хүчээр ажилладаг ус халаах технологи хэрэглэх. Борнуур сумын Засаг даргын Тамгын газар Төв
7 Баян-Агт сумын цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах нь Тус цэцэрлэгийн чадавхийг сайжруулснаар орон нутагт сургуулийн өмнөх боловсролын чанарыг дээшлүүлэх.  Баян-Агт сумын цэцэрлэг Булган
8 Хэрлэн суманд интернет кафе байгуулах нь Орон нутагт өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээгээр дамжуулан мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн амьжиргааг дэмжих. Хэрлэн сумын Иргэдийн бүлэг Хэнтий
9 Булган аймгийн зарим цэцэрлэгийг тохижуулах, сургалтын орчинг сайжруулах төсөл  Цэцэрлэгийн орчин нөхцлийг сайжруулсанаар сургуулийн өмнөх боловсролын чанарыг дээшлүүлж, сургуульд орж буй хүүхдүүдийн мэдлэгийн түвшний зөрүүг багасах. 1-р цэцэрлэг (Булган сум) Булган
10 Булган аймгийн зарим цэцэрлэгийг тохижуулах, сургалтын орчинг сайжруулах төсөл  Цэцэрлэгийн орчин нөхцлийг сайжруулсанаар сургуулийн өмнөх боловсролын чанарыг дээшлүүлж, сургуульд орж буй хүүхдүүдийн мэдлэгийн түвшний зөрүүг багасах. 6-р цэцэрлэг (Булган сум) Булган
11 Булган аймгийн зарим цэцэрлэгийг тохижуулах, сургалтын орчинг сайжруулах төсөл  Цэцэрлэгийн орчин нөхцлийг сайжруулсанаар сургуулийн өмнөх боловсролын чанарыг дээшлүүлж, сургуульд орж буй хүүхдүүдийн мэдлэгийн түвшний зөрүүг багасах. 4-р цэцэрлэг (Булган сум) Булган
12 Булган аймгийн зарим цэцэрлэгийг тохижуулах, сургалтын орчинг сайжруулах төсөл  Цэцэрлэгийн орчин нөхцлийг сайжруулсанаар сургуулийн өмнөх боловсролын чанарыг дээшлүүлж, сургуульд орж буй хүүхдүүдийн мэдлэгийн түвшний зөрүүг багасах. Сайхан сумын цэцэрлэг Булган
13 Булган аймгийн зарим цэцэрлэгийг тохижуулах, сургалтын орчинг сайжруулах төсөл  Цэцэрлэгийн орчин нөхцлийг сайжруулсанаар сургуулийн өмнөх боловсролын чанарыг дээшлүүлж, сургуульд орж буй хүүхдүүдийн мэдлэгийн түвшний зөрүүг багасах. Хялганат тосгоны цэцэрлэг Булган
14 Булган аймгийн зарим цэцэрлэгийг тохижуулах, сургалтын орчинг сайжруулах төсөл  Цэцэрлэгийн орчин нөхцлийг сайжруулсанаар сургуулийн өмнөх боловсролын чанарыг дээшлүүлж, сургуульд орж буй хүүхдүүдийн мэдлэгийн түвшний зөрүүг багасах. Хангал сумын цэцэрлэг Булган
15 Ховд аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг чадавхижуулах нь Орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн боловсрол, эдийн засгийн нөхцлийг дээшлүүлж, орлогоо нэмэгдүүлэх боломж олгох. Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв Ховд
16 Улиастай суманд усны тэрэг үйлдвэрлэх төсөл Орон нутагт хэрэгцээт усны тэргийг үйлдвэрлэснээр ажлын байр бий болгон, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулж, хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, тэдний аюулгүй байдлыг хангах. Улиастай сумын Иргэдийн бүлэг Завхан
17 Сайншанд суманд блок үйлдвэрлэх төсөл Блок үйлдвэрлэх цех байгуулж, ажлын байр бий болгох замаар орон нутгийн хөгжилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх. Сайншанд сумын Иргэдийн бүлэг Дорноговь
18 Бэлгийн дарамтын талаарх ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэх нь Бэлгийн дарамт, эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаар ухуулан таниулах компанит ажлуудыг үр дүнтэй зохион байгуулахад ТББ-уудад дэмжлэг үзүүлэх.   Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн, ТББ Говь-Алтай
19 Улиастай сумын гутал засвар, үйлдвэрийн цех Сум, орон нутагт хөдөлмөр эрхлэх нөхцлийг дэмжиж, нутгийн иргэдэд гутлын үйлдвэр, засварын цех ажиллуулахад нь туслалцаа үзүүлэх. Улиастай сумын иргэдийн бүлэг Завхан
20 Шинэжинст суманд газар тариалан эрхлэх төсөл Органик тариалалтыг дэмжих замаар орон нутгийн хүнсний аюулгүй байдал болон өрхүүдийн амьжиргааг сайжруулах. Өрхийн тариалан бизнес хөгжил ТББ Баянхонгор
21 Баян-Агт суманд монгол гэр үйлдвэрлэх цех ажиллуулах  нь Баян-Агт сумын малчдад хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмж, материалыг нийлүүлж, нэмүү-өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, орлогын эх үүсвэртэй болох боломжийг олгох.  Баян-Агт сумын Малчдын бүлэг Булган
22 Өмнөговь сумын эмэгтэйчүүдийн оёдлын цех Эмэгтэйчүүдийг эдийн засгийн хувьд бие даасан байхад нь дэмжлэг үзүүлэх замаар тухайн орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах. Өмнөговь сумын Ураншигтгээ хоршоо Увс
23 Улаанбаатар хот, Дорноговь, Өмнөговь, Дархан-Уул аймгуудад ХХГХ-ээс урьдчилан сэргийлж, хохирогчдод туслалцаа үзүүлэх нь ХХГХ-ийн хохирогчид, тэдний гэр бүлийнхэнд туслалцаа үзүүлж, олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх арга хэмжээ, сургалт зохион байгуулахад нь ХТЭТ-д дэмжлэг үзүүлэх. Хүйсийн тэгш эрхийн төв Улаанбаатар
24 УБ хотын гэр хорооллын өрхийн эмнэлэгийн байрны өргөтгөл барих төсөл Иргэдэд илүү чанартай, өргөн хүрээтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд өрхийн эмнэлэгийн байранд өргөтгөлийн барилга барих. Гурван тэрх өрхийн эмнэлэг Улаанбаатар
25 Эрдэнэт хотын 21-р цэцэрлэгийн халаалтын систем, сантехникийн засвар Цэцэрлэгийн халаалтын систем, сантехникийг шинэчилж, орчин нөхцлийг сайжруулах. 21-р цэцэрлэг Эрдэнэт
26 Орон нутгийн удирдлагад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх: Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн сургалт семинар Орон нутгийн засаглалд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулахад нь МНУХ-ны Увс-салбарт дэмжлэг үзүүлэх. Монголын Нутгийн удирдлагын холбоо (Увс-салбар) Увс
27 Хөвсгөл, Сэлэнгэ аймгуудын зудад нэрвэгдсэн малчдад тусламж үзүүлэх нь Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгуудын зудад нэрвэгдсэн малчин өрхүүдэд 3 сарын амьжиргааны хүнс, дулаан хувцас олгох. Улаан загалмай нийгэмлэг (Хөвсгөл, Сэлэнгэ салбар) Хөвсгөл, Сэлэнгэ