Анхаар, шинэ цонхонд нээнэ үү. PDFХэвлэхИ-мэйл

Татаж авах: 2014-2015 оны төслийн удирдамж


МОНГОЛ ДАХЬ КАНАД САНГИЙН ОРОН НУТГИЙН САНААЧЛАГА
ХӨТӨЛБӨР
2014-15 ОНЫ ТӨСЛИЙН УДИРДАМЖ

Танилцуулга

Канад сангийн Орон нутгийн санаачилга (КСОНС) хөтөлбөр нь Канадын засгийн газраас хөгжиж буй орнуудад хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагаа юм. Ардчилал, сайн засаглалыг хөгжүүлэх, хүний эрх, суурь эрхийг хамгаалан баталгаажуулахад чиглэсэн орон нутгийн санаачилгыг Канадын Элчин Сайдын Яамаар дамжуулан дэмжих, санхүүжүүлэхэд Монгол дахь Канад сангийн үйл ажиллагааны зорилго оршино. Тухайлбал, Канад Сан 1997 онд байгуулагдсанаас хойш 400 орчим жижиг төсөлд дэмжлэг үзүүлсний дийлэнх нь ядуурлыг бууруулах, засаглалын чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн байна.

Монгол дахь Канад сангаас дэмжих сэдэв

Канад сан дараах асуудлуудыг хөндсөн төслүүдийг дэмжинэ:

1. Ардчиллыг бэхжүүлж, түүний оролцоог өргөтгөх
2. Хүний эрх, суурь эрхийг хамгаалах

Нийтлэг хамрах сэдэв

Бүх төсөл дараах агуулгад нийцсэн байх шаардлагатай:

Хүйсийн тэнцвэр: Бүх төсөл түүний үр ашгийг хүртэгч эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн зохих ёсны тэгш оролцоог хангасан байх бөгөөд зорилтот бүлгүүд дэх хүйсийн тэгш бус байдлыг шийдвэрлэхэд чиглэнэ.

Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах: Бүх төсөл хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх эрсдэл, нөхцөл байдлын шинжилгээ хийж, гарч болзошгүй сөрөг нөлөө, түүнийг бууруулах арга хэмжээг тооцох болон ашиг тусыг нэмэгдүүлэх нөхцлийг тодорхойлсон байна.

Тогтвортой байдал: Бүх төсөл орон нутгийн чадавхийг хэрхэн бэхжүүлэх, төсөл дууссаны дараа үр дүнг хэрхэн үргэлжлүүлэх төлөвлөгөөг оруулна.

Оролцоо: Төслүүд нь орон нутгийн өөрийн нь санаачилга байх ёстой бөгөөд үр дүнг хүртэгсэд төслийн бүхий л шатны үйл ажиллагаа, шийдвэрт идэвхитэй оролцох шаардлагатай.

Өргөдөл гаргах

Канад сан нь орон нутгийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, урт хугацааны хөгжлийн зорилгод хүрэхэд хувь нэмэр болохуйц нэг удаагийн, богино хугацааны төслийг санхүүжүүлэх туслалцаа үзүүлдэг. Тус сан төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлдэггүй боловч орон нутгаас санаачилсан хүсэлт, эрэлт хэрэгцээнд хариу өгч, дэмжлэг үзүүлдэг юм.

Тавьсан зорилгодоо хүрэхийн тулд тодорхой үйл ажиллагааг, санхүүгийн нарийн төсөвтэй төлөвлөх бөгөөд төслийн үр дүнг хүртэгсэд өргөдөл гаргагч байгууллагын тухай мэдээлэл, баримтыг багтаасан байна.

Сангийн 2014-2015 оны дэмжих сэдвүүдэд нийцсэн, нийтлэг хамрах сэдвийн шаардлагыг хангасан төслийг  2014 оны IX сарын 30-ны 17.00 цаг хүртэл хүлээн авна. Заасан хугацаанаас хоцорсон төслийг хүлээн авахгүй болно. Хэрэгжүүлэх төслийн үйл ажиллагаа нь 2014 оны XI сарын 1-нээс эхлэх боломжтой бол 2015 оны II сарын 28-ны өдөр дууссан байх ёстой.

Төслийн маягтыг бөглөхдөө дараах хоёр зүйлийг анхаарана уу:
Төслийн маягт буюу өргөдөл дээрх бүх асуултад хариулсан байх;
Төслийн маягтийг зөвхөн Word document хэлбэрээр явуулах; PDF болон бусад хувилбараар өгсөн өргөдлийг хэрэгсэхгүй.

Төслийн маягтыг (өргөдөл) сангийн www.canadafundmongolia.mn веб хуудаснаас татан авах боломжтой.

Бүрэн бөглөсөн төслийн маягтийг Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. хаягаар хүлээн авна.

Төслийн өргөдөл нь монгол эсвэл англи хэлээр байж болно.

Канад сангийн дэмжлэгийг хүлээн авагч нь:

Бүлэг, хамт олон эсвэл төрийн бус байгууллага
Орон нутгийн төрийн байгууллага (сум, баг, дүүрэг, хорооны түвшингийн)
Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын төрийн бус байгууллага байж болно.

Төслийн төсөв

Төслийн төлөвлөсөн үр дүнг гаргахад хүрэлцэхүйц, зохистой, боломжит зардлын түвшинд төсвийш тооцоолсон байх шаардлагатай. Орон нутаг, хэрэгжүүлэгч эсвэл хүлээн авагч байгууллага нь төсвийн тодорхой хэмжээг (10%-с доошгүй) хариуцан хувь нэмэр оруулна. Түүнчлэн орон нутгийн байгууллага санхүүгийн, хандив тусламж, мөнгөн бус хэлбэрээр хөдөлмөр, үйлчилгээгээр хувь нэмэр оруулах боломжтой бөгөөд өргөдөл, төсөвт тодорхой тусган харуулсан байх шаардлагатай. Канад сангаас үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэгийн дээд хэмжээ нь 50 сая төгрөг байдаг.

Зөвшөөрөгдөх зардал: Канад сан орон нутгаас төслүүд хүлээж авах тул төсөвт үнийг орон нутгийн зах зээлийн ханшаар тооцоолсон байна. Өргөдөл гаргагч бараа, үйлчилгээ, гэрээг боломжийн үнээр гүйцэтгэхийг зорих хэрэгтэй. Төслийн удирдлагын зардал нийт төсвийн бага хувийг эзэлж байх шаардлагатай. Төслийн удирдлага, сургагч багш нарын үнэ, хөлсийг боломжит үнээр тогтоох бөгөөд төслийн үйл ажиллагаатай нягт холбоотой байх шаардлагатай.

Үл зөвшөөрөгдөх зардал: Канад сан суралцагсдын амьжиргааны зардал, тэтгэлэг, анхдагч судалгаа, үйл ажиллагаа явуулахгүй үеийн захиргааны зардал эсвэл урамшуулал, өндөр үнэтэй үйлчилгээ шаардагдах төхөөрөмж  худалдан авах зардлыг зөвшөөрөхгүй. Канад сан нь үндсэн үйл ажиллагаа болон бүлэг, байгууллагын байнгын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилготой төслийг дэмжихгүй.

Төсөл батлагдаж, санхүүжилт олгосноос хойш төсөвт өмнө нь тусгаагүй зардал, хөтөлбөрт нэмэлт мөнгө олгохгүй.

Төсөл батлах үйл явц

Төслийн санал: Орон нутгийн хэрэгцээ шаардлага болон сангаас дэмжих хөтөлбөрийн хүрээ, сэдэв, газар зүйн байрлалын шаардлагад нийцсэн, орон нутгийн бүлэг, хамт олны оролцоотойгоор хамтран боловсруулсан төслийн саналыг ирүүлнэ.

Хүлээн авсан мэдэгдэл: Төсөл хүлээн авсан гэсэн баталгаа төслийн санал дээрх цахим хаягруу илгээгдэнэ.

Канад сангийн төслийн хороо төслийг үнэлж ба сонгох бөгөөд Канад Улсаас Монголд суугаа Элчин Сайдад батлуулахаар санал оруулах эсэхийг шийднэ. Хороо нь шийдвэр гаргахаас өмнө нэмэлт мэдээлэл шаардах, өргөдөл гаргагчаас ярилцлага авах болон төсөл хэрэгжих газар дээр үзлэг хийх эрхтэй.

Канад сангийн хорооны санал болгосон төслийг Элчин сайд батлана. Бүхий л шаардлагад бүрэн нийцсэн төсөл болох нь нотлогдвол Элчин сайд болон хүлээн авагч байгууллагын хооронд гэрээ байгуулна. Уг гэрээ нь Канад улсын Элчин сайдын яам ба хүлээн авагч байгууллага хооронд байгуулсан гэрээ гэж тооцогдоно.

Төслийн уралдаанд оролцогчид: Амжилттай эсвэл амжилтгүй төслүүдийг төслийн санад дээрх цахим хаягт мэдэгдэнэ.

Сургалт: Тэтгэлэг хүлээн авагч бүх байгууллага тэтгэлэг авахаас өмнө төслийн удирдлага ба Канад Сангийн шаардлагатай зэрэгтэй танилцах сургалтанд зайлшгүй хамрагдана.

Урьдчилгаа төлбөр (Санхүүжилтийн эхний төлбөр): Гэрээг үзэглэж, сургалтанд хамрагдсаны дараа төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллага руу төлбөрийн урьдчилгааг (эхний төлбөр) шилжүүлнэ. Хүлээн авагч байгууллагад санхүүгийн удирдлага болон тайлангийн талаар дэлгэрэнгүй удирдамж өгнө.

Төслийн хэрэгжилт: Төслийг Гэрээний нөхцлийн дагуу, нягт мөрдөж хэрэгжүүлнэ. Төсөлд аливаа мэдэгдэхүйц өөрчлөлт [ө.х. төсөвлөсөн зардлын төрөл тус бүрийн дүн 10%-иас илүү хэмжээгээр, төслийн үндсэн үйл ажиллагаа эсвэл бүрэлдэхүүн хэсэг нэмэгдэх эсвэл хасагдах; төслийн үр ашгийг хүлээн авагч бүлэг тэдгээрийн тоо хэмжээ г.м өөрчлөгдөх] оруулах бол Канад санд мэдэгдэж төсөв болон хүлээгдэж буй үр дүнг шинэчлэн батлуулна. Урьдчилж батлуулаагүй, өөрчлөгдсөн зарцуулалтыг Канадын Элчин сайдын яаманд буцаан төлнө. Төслийн явцыг баримтжуулах зорилгоор товч тайланг өгөх үе хүртэл гарсан зардлуудын санхүүгийн баримтуудын хамт Канад санд ирүүлсний дараа хэрэв явцын тайлан хангалттай гэж тооцвол дараагийн  буюу эцсийн төлбөрийг шилжүүлнэ.

Эцсийн тайлан: Гэрээнд заасан хугацаанд төслийн үйл ажиллагааны эцсийн тайланг санхүүгийн баримтын эх хувийн хамт Канад санд ирүүлнэ. Тус сангийн тэтгэлэг хүлээн авагч байгууллага төслийн баримт бичиг, санхүүгийн бүртэлийн хуулбарыг таваас доошгүй жил хадгална.

Үлдэгдэл санхүүжилт (санхүүжилтийн эцсийн төлбөр): Төслийн эцсийн тайлан хангалттай гэж үнэлэгдвэл үлдэгдэл төлбөрийг (доод тал нь 10 хувийг авч үлдэнэ) хэрэгжүүлэгч байгууллагад шилжүүлнэ. Төсөл хэрэгжүүлэгч болон төслийн үр ашгийг хүртэгч бүлэг төслийн үр дүнг урт хугацаанд тогтвортой байлгах зорилгоор үргэлжлүүлэн хяналт тавьж байна.

Мониторинг, үнэлгээ ба аудит хийх: Канад сан төслийг шалгахаар хэдийд ч очих эрхтэй. Канад сан хамтран ажилласан байгууллагатай сургамж судлах, мэдээлэл авах, солилцох, мониторинг, үнэлгээ хийлгэх зорилгоор бие даасан аудиторыг хөлсөлж болно.

Өргөдлийн маягт болон удирдамжийг:

www.canadafundmongolia.mn вэб хуудаснаас авна.
Төслийг Канад сангийн Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. хаягаар илгээнэ үү.